Gebruiksvoorwaarden MrBiggsFFC.com | 2020

Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de MrBiggsFFC.com service (domeininventaris, pakketten) en gebruikers die toegang krijgen tot deze website. "inhoud" omvat de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, geluidsopnamen, composities, video's, audiovisuele combinaties, interactieve functies en andere materialen die u kunt bekijken op, toegang via, of bijdragen aan websites van derden.

Geen garanties disclaimer MrBiggsFFC.com

Alle websites, producten en diensten worden geleverd, zoals het is, zonder garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Het MrBiggsFFC.com merk geeft geen garantie, waarborg of verklaringen met betrekking tot het gebruik, of de resultaten van het gebruik, van de domeinen websites, producten, diensten of geschreven materialen in termen van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, actualiteit of anderszins.

  1. Het volledige risico met betrekking tot de resultaten en prestaties van de websites, producten en diensten worden door u aanvaard. Als de domeinen, websites, producten, diensten of geschreven materialen defect zijn, aanvaardt u, en niet ons bedrijf, de volledige kosten van alle noodzakelijke service, reparatie of correctie.
  2. Dit is de enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, die wordt gemaakt door MrBiggsFFC.com merk. Geen mondelinge of schriftelijke informatie of advies gegeven door MrBiggsFFC.com zal een garantie creëren of op enigerlei wijze de reikwijdte van deze garantie vergroten, en u mag niet vertrouwen op dergelijke informatie of advies om dit te doen.

Diensten disclaimer MrBiggsFFC.com

MrBiggsFFC gaat ermee akkoord om de klant te voorzien van website backlinks zoals beschreven op onze website https://mrbiggsFFC.com met als enig doel zoekmachine optimalisatie (seo) ("de dienst"). Als de klant een bestelling afrondt, zijn wij gemachtigd om de specifieke url(s) en trefwoorden / zinnen gegeven in een bestelling te gebruiken voor de ontwikkeling, verbetering van de site ranking in zoekmachines.

  • Onder alle omstandigheden, behouden wij ons het recht voor om te weigeren te accepteren, in dienst te nemen, of anderszins diensten te verlenen met betrekking tot een klant die een bestelling doet. De diensten die door MrBiggsFFC.com worden geleverd komen met geen waarborg van succes, en daarom, zijn alle aantallen, cijfers, en eisen ramingen en speculaties.
  • Backlinks of domeinen ontvangen via de website https://mrbiggsffc.com zullen op geen enkel moment openbaar worden gemaakt. Te allen tijde behouden wij ons het recht voor om de specifieke url(s) (uniform resource locator) verborgen te houden om de veiligheid en levensduur van de dienst te waarborgen. De backlinks die via MrBiggsFFC.com zullen worden geleverd over ons netwerk van sites binnen 7-30 dagen, afhankelijk van de grootte van de order en de wensen van de klant.

Copyright disclaimer MrBiggsFFC.com

U mag de inhoud niet kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren voor andere doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LCVCM B.V. of de respectieve licentiegevers van de inhoud MrBiggs / LCVCM en haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en op de dienst en de inhoud. 

Deze website en informatie bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere eigendomsinformatie. Het is u niet toegestaan om enig eigendoms- of ander materiaal te wijzigen, te publiceren, door te geven, deel te nemen aan de overdracht of verkoop van, afgeleide werken te maken van, of op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, te exploiteren.

Licentie copyright MrBiggsFFC.com

alle afbeeldingen, tekst, inhoud, producten en scripts worden in licentie gegeven en worden nooit verkocht, tenzij anders vermeld. reproductie is verboden. u mag het in licentie gegeven programma of product of dienst, of een subset van het in licentie gegeven programma of product of dienst, niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, anderszins onderwerpen aan reverse engineering of overdragen, behalve zoals bepaald in deze overeenkomst of uitdrukkelijk schriftelijk. elk dergelijk ongeoorloofd gebruik zal resulteren in onmiddellijke en automatische beëindiging van deze licentie en kan leiden tot strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolging.

Dienst voor rekening van een andere partij

LCVCM B.V. behoudt zich het recht voor om elk aspect van de dienst op elk gewenst moment te beëindigen. Indien u de dienst namens een andere partij gebruikt, stemt u ermee in dat u bevoegd bent om deze andere partij aan deze overeenkomst te binden en namens deze andere partij te handelen met betrekking tot alle handelingen die u in verband met de diensten verricht.

Aansprakelijkheid van derden MrBiggsFFC.com

De service kan links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. wij hebben geen controle over, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden. bovendien zullen en kunnen wij de inhoud van geen enkele website van derden censureren of bewerken.

Door de dienst te gebruiken, ontheft u ons uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit een website van derden. Dienovereenkomstig moedigen wij u aan om op te letten wanneer u de dienst verlaat en om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke andere website die u bezoekt.

Inhoud toegankelijkheid MrBiggsFFC.com

Inhoud wordt verstrekt aan u is toegankelijk indien nodig. U mag toegang krijgen tot de inhoud voor uw informatie en persoonlijk gebruik, uitsluitend zoals bedoeld door de geboden functionaliteit van de dienst en zoals toegestaan onder deze servicevoorwaarden.

U zult geen inhoud downloaden tenzij u een "download" of gelijkaardige link ziet die door ons op de dienst wordt weergegeven voor die inhoud, het herverspreiden van tastbare gegevens (URL's, domeinnaam, URL's van andere partijen op sites) zonder toestemming zal resulteren in een permanente ban van ons systeem en netwerk.

Abonnementen en betalingen

Al onze diensten zijn gebaseerd op maandelijkse abonnementspakketten en betalingen worden afgehandeld door Stripe of Paypal. Voor maandelijkse betaalplannen wordt de dienst maandelijks vooraf gefactureerd. U kunt uw abonnement altijd beëindigen via uw dashboard of uw betalingsprovider.

Wij bieden ook de mogelijkheid om jaarlijks te betalen, dit betekent dat u de dienst voor 12 maanden afneemt. Wanneer een klant ervoor kiest om jaarlijks te betalen, zal hem het totale bedrag in rekening worden gebracht in de kassa. Na 12 maanden, wanneer de dienst vernieuwd moet worden, zal u automatisch gefactureerd worden.

Terugbetalingsvoorwaarden MrBiggsFFC.com

Er zijn geen terugbetalingen of tegoeden voor eerdere maanden van de dienst, of terugbetalingen voor ongebruikte maanden met een open account. Er is geen restitutie voor de kosten van de eerste maand van uw abonnementscyclus. Er is echter een uitzondering, u heeft recht op een volledige terugbetaling van de laatste kosten van de abonnementscyclus als u binnen 5 dagen na de oplaaddatum contact met ons opneemt. Er zijn geen terugbetalingen op basis van zoekresultaten, er zijn veel te veel variabelen in plaats deze dagen.ce deze dagen.

Beperking & Aansprakelijkheid MrBiggsFFC.com

deze garanties sluiten alle incidentele schade of gevolgschade uit. ons bedrijf en zijn leveranciers zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies. sommige staten staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet toe, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Due Diligence MrBiggsFFC.com

Gebruikers van onze producten, diensten en website wordt geadviseerd hun eigen due diligence te doen bij het nemen van zakelijke beslissingen en alle verstrekte informatie, producten en diensten dienen onafhankelijk te worden geverifieerd door onze eigen gekwalificeerde professionals.

Onze informatie, producten en diensten op deze website moeten zorgvuldig worden overwogen en geëvalueerd, voordat het bereiken van een zakelijke beslissing, over de vraag of te vertrouwen op hen. alle bekendmakingen en disclaimers hierin gemaakt op onze site, gelden ook voor alle aanbiedingen, prijzen, of prikkels, die kunnen worden gemaakt door MrBiggsFFC.com of LCVCM B.V. U gaat ermee akkoord dat ons bedrijf niet verantwoordelijk is voor het succes of falen van uw zakelijke beslissingen met betrekking tot informatie gepresenteerd door ons bedrijf, of producten of diensten van het bedrijf.